تبلیغات
هـــــم تـــــهـــــرونـــــی
هـــــم تـــــهـــــرونـــــی
هـر چـی داشـتـم فـروخـتـم شـیـش مـاه دارم چـای گـلـسـتـان مـیـخـرم تـویـوتـا بـرنـده بـشـم !
تـازه فـهـمـیـدم تـویـوتـا جـایـزه چـای مـحـسـنـه !
كـمـرم شـكـسـت . . .
ایـنـم شـانـسـه مـن دارم؟


ارسال در تاریخ 1392/10/29 توسط عرفان طالبی

قالب وبلاگ